Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities “Opdrachtnemer” is: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid OrangeVision B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Warnsveld, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Oost-Nederland met het registratienummer: 08082621. “Opdrachtgever” is: de partij die aan OrangeVision B.V. de Opdracht geeft. “Opdracht” is: de overeenkomst van opdracht in de zin van Titel 7 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW.

Artikel 2. Totstandkoming, duur en opzegging van de Opdracht 1. De Opdracht komt tot stand op het moment dat Opdrachtnemer de opdracht heeft aanvaard of wanneer Opdrachtnemer is aangevangen met haar werkzaamheden ten behoeve van de Opdrachtgever. 2. De Opdracht wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de Opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd of voor de duur van een bepaald project is aangegaan. 3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer te allen tijde de Opdracht eenzijdig (tussentijds) opzeggen.

Artikel 3. Wijze waarop Opdracht wordt uitgevoerd 1. Opdrachtnemer zal zich inspannen om de Opdracht uit te voeren met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, staat Opdrachtnemer niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat. 2. In het geval dat Opdrachtgever en Opdrachtnemer termijnen hebben afgesproken waarbinnen de Opdracht of een deel van de Opdracht door de Opdrachtnemer dient te worden uitgevoerd, zal Opdrachtnemer zich inspannen om Opdracht of een deel van de Opdracht binnen de afgesproken termijnen te realiseren. De afgesproken termijnen gelden niet als fatale termijnen. 3. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de Opdracht wordt uitgevoerd. In het geval dat in de opdrachtbevestiging de perso(o)n(en) met naam word(t)(en) genoemd, zal Opdrachtnemer zich inspannen dat de betreffende perso(o)n(en) gedurende de gehele looptijd van de Opdracht beschikbaar blijft (blijven) voor het verrichten van de werkzaamheden. Opdrachtnemer heeft evenwel het recht om perso(o)n(en) gedurende de looptijd van de Opdracht te vervangen. 4. Opdrachtnemer zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk van tevoren overleggen met Opdrachtgever en in ieder geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

Artikel 4. Informatie Opdrachtgever is gehouden ervoor te zorgen dat alle gegevens en bescheiden, welke Opdrachtnemer overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de Opdracht, tijdig en in de door Opdrachtnemer gewenste vorm en wijze aan Opdrachtnemer ter beschikking staan. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat Opdrachtnemer onverwijld wordt geïnformeerd over (nieuwe) feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de Opdracht van belang kunnen zijn. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.

Artikel 5. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, alsmede op de hieruit voortvloeiende overeenkomsten en verdere (rechts)handelingen van Opdrachtnemer met, voor of jegens Opdrachtgever. Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere verklaring, van toepassing op nieuwe overeenkomsten en op alle buitencontractuele relaties tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, met name onrechtmatige daad.

Artikel 6. Honorarium en betaling 1. Opdrachtnemer brengt voor haar werkzaamheden een honorarium in rekening, waarbij in beginsel wordt uitgegaan van een uur- of dagtarief, te vermeerderen met BTW, alsmede de gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht, zoals reis- en verblijfkosten en kosten in verband met inschakeling van derden. Indien omstandigheden daartoe redelijkerwijs aanleiding geven, heeft Opdrachtnemer het recht het door haar gehanteerde honorarium tussentijds eenzijdig te wijzigen met voorafgaande mededeling aan Opdrachtgever. 2. Opdrachtnemer is steeds gerechtigd haar werkzaamheden door middel van voorschot(ten) in rekening te brengen voorafgaand aan de aanvang van haar werkzaamheden. De in rekening gebrachte voorschotten worden door Opdrachtnemer in mindering gebracht op de volgende of op de einddeclaratie. 3. In het geval dat Opdrachtnemer het honorarium en (on)kosten niet door middel van voorschot in rekening heeft gebracht, dient de betaling door Opdrachtgever, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. 4. In het geval dat Opdrachtnemer het honorarium en (on)kosten wel door middel van voorschot in rekening heeft gebracht, dient de betaling door Opdrachtgever, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, onverwijld te geschieden, doch in geen geval later dan 5 dagen na factuurdatum. 5. Betaling als bedoeld in dit artikel dient te geschieden in Euro’s door middel van overmaking ten gunste van een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening. 6. Bij overschrijding van de betalingstermijnen, als bedoeld in het derde en het vierde lid van dit artikel, is Opdrachtgever, zonder nadere ingebrekestelling, direct van rechtswege in verzuim. Alle (buiten)gerechtelijke kosten van Opdrachtnemer die verband houden met de invordering van haar vorderingen komen voor rekening van Opdrachtgever. 7. Opdrachtnemer heeft het recht, om zonder nadere (schriftelijke) aankondiging, onmiddellijk haar werkzaamheden en de werkzaamheden van de door haar ingeschakelde perso(o)n(en) op te schorten indien het gefactureerde (voorschot)bedrag of een deel daarvan niet op tijd op de door haar aangewezen bankrekening is bijgeschreven. 8. Opdrachtnemer heeft het recht om haar opeisbare, voorwaardelijke en/of redelijkerwijs voorzienbare vorderingen op Opdrachtgever te verrekenen met hetgeen zij aan Opdrachtgever verschuldigd is of redelijkerwijs verschuldigd zal zijn.

Artikel 7. Aansprakelijkheid 1. Opdrachtnemer zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht te nemen die van haar redelijkerwijs kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever haar onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Opdrachtnemer voor de ontstane schade niet aansprakelijk. 2. Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitbetaald op grond van de (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering(en), te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de polisvoorwaarden niet ten laste van die verzekeraars komt. In het geval dat om welke reden dan ook, geen uitkering van verzekeraar plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot tweemaal de aan Opdrachtnemer in het desbetreffende kalenderjaar door Opdrachtgever betaalde bedragen wegens de door haar verrichte werkzaamheden. 3. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade en/of bedrijfsschade. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer gaat nooit verder dan bepaald in deze algemene voorwaarden, ongeacht of sprake is van vorderingen uit hoofde van de Opdracht of uit andere hoofde, waaronder onrechtmatige daad. 4. Indien de uitvoering van de Opdracht meebrengt dat door Opdrachtgever of Opdrachtnemer een niet aan Opdrachtnemer verbonden (rechts)perso(o)n(en) word(t)(en) ingeschakeld om werkzaamheden in het kader van de Opdracht te verrichten, is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor tekortkomingen en/of fouten die door deze (rechts)perso(o)n(en) word(t)(en) gemaakt. 5. Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer voor aanspraken van derden ter zake van schade welke verband houdt met of voortvloeit uit de uitvoering van de Opdracht.

Artikel 8. Termijn melding gebrek 1. Indien Opdrachtgever een mogelijk gebrek in de prestatie en/of een mogelijk gebrek in declaraties heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, is Opdrachtgever, op straffe van verval van het recht en alle aanspraken, gehouden het vermeende gebrek, met bescheiden gestaafd en deugdelijk onderbouwd, binnen 30 dagen na de uitvoering van de betreffende prestatie of declaratie schriftelijk aan Opdrachtnemer kenbaar te maken. 2. Melding van een gebrek of een mogelijk gebrek als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, schortten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

Artikel 9. Geheimhouding 1. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden. Deze geheimhoudingsplicht geldt niet indien en voor zover de bedoelde informatie en/of resultaten voor openbaring bestemd zijn, dan wel Opdrachtnemer krachtens wettelijke bepalingen, rechterlijke uitspraken of beroepsregelen tot bekendmaking of openbaarmaking verplicht is. Deze geheimhouding geldt voorts niet tegenover de bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde (derden) perso(o)n(en). 2. Opdrachtnemer zal haar verplichtingen op grond van het vorige lid van dit artikel opleggen aan de door haar ingeschakelde (derden) perso(o)n(en) en/of werknemer(s). 3. Tenzij daartoe door Opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van rapporten en/of adviezen van Opdrachtnemer, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van informatie te voorzien, niet openbaar maken.

Artikel 10. Overig 1. Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op de rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, met terzijdestelling van eventueel door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden. 2. Opdrachtnemer is gerechtigd gedurende de Opdracht, deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Indien Opdrachtnemer de algemene voorwaarden wijzigt, zal Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever een exemplaar van de gewijzigde algemene voorwaarden toezenden. 3. De rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, alsmede degenen die van de diensten van Opdrachtnemer gebruik maken, is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter. 4. Indien één of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden en/of de Opdracht geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet afdwingbaar zullen blijken, worden zij hierbij nu voor als dan vervangen door bepalingen waarvoor dit niet geldt en die zoveel mogelijk hetzelfde regelen als de ongeldige of niet afdwingbare bepaling. 5. Bij enig verschil van opvatting tussen partijen over de inhoud en/of strekking van deze algemene voorwaarden en/of de Opdracht prevaleert en is bindend de Nederlandstalige versie van deze algemene voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden zijn op 13 december 2013 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost-Nederland, onder nummer: 08082621 en zijn tevens in te zien op www.orangevision.nl